Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej (Polityka plików cookie). Nie pokazuj więcej tego komunikatu
Title:  
Email:  
Name:  
 

Polityka Prywatności

 

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest My Net z siedzibą przy Al. Niepodległości 40/26 w Częstochowie

 

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je bezpośrednio przy podpisywaniu umowy na świadczenie usługi dostawy Internetu lub telewizji.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą firmę?

Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej w związku ze  świadczeniem usług dostawy Internetu lub telewizji. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych do celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy również Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy, którym jest:

  • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazanie spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Czy musicie nam Państwo podać swoje dane?

Aby móc zawrzeć umowę, wymagamy podania: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu dostawy usługi, adresu mailowego, numeru telefonu, numeru PESEL, serię i numer dowodu osobistego oraz REGON i NIP – jeżeli klient prowadzi działalność. Jeśli z jakiegoś powodu nie przekażecie Państwo danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy. 

 

Jakie posiadacie Państwo uprawnienia wobec naszej firmy w zakresie przetwarzania danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Uprawnienia te mogą Państwo wykonać, gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważycie Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez naszą firmę; cofniecie Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważycie Pństwo, że dane są nieprawidłowe – możecie żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziecie chcieli, aby zostały usunięte; dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiecie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych; przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej z Państwem umowy.

W jakich sytuacjach  możecie się Państwo sprzeciwić wobec przetwarzania Waszych danych?

Macie Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znaleźliście.

 

Komu udostępniamy Państwa dane?

Firma nasza może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług. Czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, usługi księgowe, konsultingowe lub audytowe. Firma może przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Firma nasza przechowuje dane osobowe w związku ze świadczeniem usługi, przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, maksymalnie 6 lat od dnia zakończenia umowy.

Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywana dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym nasza firma zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienie kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Zasady postępowania przy naruszeniach ochrony danych:

O naruszeniu ochrony danych osobowych mówimy wtedy, gdy administrator przypadkowo lub niezgodnie z prawem zniszczy, utraci, zmodyfikuje, ujawni lub udostępni dane osobowe.

Gdyby w naszej firmie doszło do naruszenia, to sposób postępowania jest następujący:

  • poinformujemy osobę, której dane dotyczą, jeśli ryzyko naruszenia praw i wolności oszacowaliśmy jako wysokie. Zrobimy to niezwłocznie (gdyby przekazanie bezpośredniej informacji było bardzo trudne, wydamy publiczny komunikat);
  • poinformujemy organ nadzorczy, jeśli stwierdzimy, że mogło – z prawdopodobieństwem większym niż niskie – dojść do naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Zrobimy to niezwłocznie, w miarę możliwości technicznych, nie później niż w terminie 72 godzin.

Czy przekazujemy Państwa dane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy.

 

Czy Państwa dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym poprzez profilowanie)?

Nie przetwarzamy Państwa danych automatycznie i nie profilujemy ich.

Wydrukuj stronę